Obavijest o procesu uvođenja jedinstvenog sistema evidencije članstva i naplate članarine za sve džemate na području Medžlisa IZ-e Cazin

Obavijest o procesu uvođenja jedinstvenog sistema evidencije članstva i naplate članarine za sve džemate na području Medžlisa IZ-e Cazin

Skupština Medžlisa IZ-e Cazin je dana 26.02.2016. godine usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Cazin za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu, broj: 01-03-1-63/2016, kojim se Izvršnom odboru Medžlisa IZ-e Cazin, između ostalog, u obavezu stavlja da pristupi izradi normativnih akata kojima bi se na jedinstven način uredilo pitanje članstva i članarine na području Medžlisa IZ-e Cazin.

Obaveza uvođenja jedinstvenog sistema naplate članarine u svim medžlisima Rijaseta IZ-e u BiH, propisana je članom 28. Pravilnika o finansijskom poslovanju i načinu vođenja knjigovodstva (Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, broj 5-6/2004), usvojenom 2004. godine od Sabora Islamske zajednice u BiH, a kao krajnji rok za implementaciju ove odredbe Pravilnik propisuje 31.12.2004. godine. U periodu od dana stupanja na snagu Pravilnika o finansijskom poslovanju i načinu vođenja knjigovodstva pa do danas, u većini medžlisa na nivou Rijaseta IZ-e u BiH, uveden je jedinstven sistem naplate članarine.

Jedinstven sistem evidencije članstva i naplate članarine podrazumijeva u prvom redu uspostavljenu kvalitetnu evidenciju svih članova na području Medžlisa IZ-e Cazin, što za sobom povlači dodatnu ozbiljnost u radu, finansijsku disciplinu i transparentnost na svim nivoima organizacije Medžlisa (Izvršni odbor Medžlisa – džematski odbor džemata).

Stoga, pozivajući se na odredbu Pravilnika kojeg je usvojio Sabor Islamske zajednice u BiH, a postupajući po nalogu Skupštine Medžlisa IZ-e Cazin, Izvršni odbor Medžlisa je tokom 2016. godine izvršio potrebne pripreme za uvođenje jedinstvenog sistema evidencije članstva i naplate članarine na području Medžlisa.

Početni korak bila je izrada Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Medžlisu IZ-e Cazin, koji je nakon provedene procedure, usvojen na sjednici Izvršnog odbora održanoj 20.10.2016.godine. Nakon što je isti odobren od Rijaseta IZ-e u BiH, što je bio uvjet za njegovu primjenu, krenulo se sa izradom Pravilnika o članstvu i članarini. Prvo je izrađen prijedlog Pravilnika, u vidu radnog materijala, na temelju kojeg su se sa područja naših džemata prikupljali prijedlozi, sugestije, i sl. Tokom decembra održani su sastanci predstavnika Izvršnog odbora Medžlisa sa džematskim odborima svih džemata, te se insistiralo da džematski odbori iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje o prijedlogu Pravilnika, te da daju konkretne primjedbe i sugestije radi iznalaženja jednoobraznog rješenja u svim džematima.

Izvršni odbor Medžlisa je pri izradi konačne verzije Pravilnika o članstvu i članarini uvažio sve upućene prijedloge. Džematski odbori izrazili su mišljenje da ideje uokvirene Pravilnikom o članstvu i članarini svakako treba sprovesti, ali i da sam postupak realizacije treba teći postepeno, ne prevelikim koracima, iako je od krajnjeg roka za uvođenje jedinstvenog sistema naplate članarine prošlo već 12 godina. Jedan od osnovnih prijedloga većine džematskih odbora bio je da se u početku ne pravi prevelik iskorak od postojećeg stanja jer trenutno nemamo kvalitetnu evidenciju članova, što je Izvršni odbor Medžlisa uvažio.

U većini džemata, imajući povjerenja u više organe Islamske zajednice,  džematski odbori su postupili korektno te svojim džematlijama vjerodostojno prezentirali pojam članstva i članarine, onako kako im je predstavljeno od predstavnika Izvršnog odbora Medžlisa.

Međutim, u periodu od prezentiranja prijedloga Pravilnika džematskim odborima, i izlaska u javnost ideje o uvođenju jedinstvenog sistema evidencije članstva i naplate članarine pa do usvajanja konačne verzije istog, a negdje čak i poslije toga, pa i dan-danas, u određenim džematima nastao je problem oko same ideje članstva i članarine. Naime, neki od sudionika naprijed navedenih razgovora između predstavnika Izvršnog odbora Medžlisa i džematskih odbora, nisu imali povjerenja u Izvršni odbor Medžlisa, te sa uvjerenjem da njihovi prijedlozi koje su uputili na prvobitan prijedlog Pravilnika neće biti uvaženi, vođeni svojim, njima znanim motivima, odlazili su iz Medžlisa sa jednim ciljem, širenje dezinformacija među džematlijama.

Bilo je i onih koji su, vođeni isključivo ličnim motivima, dezinformirali džematlije, samo zbog beneficija koje Medžlis nudi svojim članovima a koje se tiču usluga pogrebnih djelatnosti, jer svaki član koji prihvati beneficije smanjuje prihod njihovog privatnog biznisa.

Nakon što je Izvršni odbor Medžlisa, na sjednici održanoj 23.12.2016. godine, usvojio Pravilnik o članstvu i članarini, kao i sve odluke koje proizilaze iz istog,čiji sadržaj uvažava sve prijedloge sa terena, te ništa od zatečenog stanja ne mijenja, već samo normativno uokviruje postojeće stanje u džematima, uvodi red i pojačava disciplinu, problem u onim džematima u kojima su pojedinci širili dezinformacije, pa čak i laži i klevete o članovima Izvršnog odbora Medžlisa i njihovim namjerama, samo se povećao. Džematlije koje su prethodno pogrešno informirane, mogle su vidjeti da su svi prijedlozi upućivani Izvršnom odboru Medžlisa i uvaženi, što je dovelo do sumnje u povjerljivost informacija koje su im plasirali neki od članovapojedinih džematskih odbora.

Dvije osnovne stavke oko kojih su se širile dezinformacije su sistem naplate članarine i visina članarine.

Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Cazin, Pravilnikom o članstvu i članarini u Medžlisu IZ-e Cazin i pratećim aktima koja proizilaze iz istog, nedvojbeno je dao do znanja da je stava da sistem naplate članarine za 2017. godinu ostane isti kao i u 2016. godini, što znači da se članarina plaća po domaćinstvu, odnosno po broju muških članova domaćinstva, u zavisnosti od zatečenog stanja u džematima, sa 31.12.2016. godine.

Isto tako, visina članarine u svim džematima Medžlisa IZ-e Cazin ostaje ista kao u 2016. godini, izuzev u džematima koji su, zbog nedostatka sredstava za redovne troškove džemata, odlukom džematskog odbora planirali promjenu iznosa članarine.

Pravilnikom o članstvu i članarini predviđeno je formiranje jedinstvene evidencije članova na području Medžlisa IZ-e Cazin. Pod jedinstvenom evidencijom podrazumijeva se baza podataka članova islamske zajednice na ovim prostorima, koja će se redovno ažurirati te kao takva imat će svoju nacionalnu, kulturnu i historijsku vrijednost budućim generacijama. Stoga je Izvršni odbor Medžlisa stava da 2017. i 2018. godinu iskoristi za prikupljanje podataka o članovima islamske zajednice na području našeg Medžlisa.

Upis u evidenciju članova islamske zajednice pri Medžlisu vrši se na osnovu obrasca za upis u jedinstvenu evidenciju, na teritoriji džemata na kojem pripadnik islamske zajednice pri Medžlisu ima prijavljeno prebivalište. Radi kvalitetne i kompletne evidencije članova,  molimo sve džematlije da prilikom popunjavanja obrasca za upis u jedinstvenu evidenciju članova kod blagajnika svog džemata, daju potpune podatke o nosiocu domaćinstva i o pridruženim članovima istog.

Na temelju podataka navedenih u obrascu, nosilac članstva, kao i svi pridruženi članovi, ostvaruju svoja prava u Islamskoj zajednici pri Medžlisu davanjem članske knjižice na uvid, a do izdavanja iste, prilaganjem kopije uplatnice članarine. Preduvjet za upis u evidenciju članova su izmirene sve obaveze po osnovu članarine u džematu, zaključno sa 31.12.2016. godine. Članstvo se stiče činom upisa u evidenciju članova i uplatom propisanog iznosa članarine.

Blagajnik džemata neće moći izvršiti naplatu članarine bez prethodnog upisa u evidenciju članova.

Tokom 2018. godine, Izvršni odbor Medžlisa će objaviti Javni poziv, u sklopu kojeg će svaki džematlija koji plati članarinu, biti u mogućnosti da anonimno iznese svoj stav o modelu naplate članarine za 2019. godinu, te stav o tome da li uvesti jedinstvenu članarinu ili napraviti nekoliko kategorija shodno veličini džemata.

Trenutno primjenjivani modeli članstva i naplate članarine u nekim džematima ostavljaju mogućnost zloupotrebe od nesavjesnih ljudi. Za primjer navodimo: osoba NN, koja nije u evidenciji džemata prijavljena kao džematlija, niti je ikad plaćala članarinu u bilo kojem džematu, finansijski situirana, a možda i cijeli život živjela i radila u inostranstvu, preseli na ahiret. Njegov bliži ili dalji srodnik nakon njegove smrti prijavljuje osobu NN kao člana svog domaćinstva, te mu se udovolje sve vjerske usluge i obredi oko dženaze, kao i onom redovnom članu, koji je godinama uredno odvajao od svojih skromnih sredstava za plaćanje članarine.

Drugi primjer, gdje osoba NN nikad nije plaćala članarinu, ili je po tom osnovu ostavila velika dugovanja, nakon njegove smrti neki od članova porodice u „dogovoru“ sa nekim od članova džematskog odbora, ili blagajnika džemata, „prepolovi“ njegovo dugovanje, i sl.

Cilj koji se želi postići formiranjem evidencije članstva jeste najprije transparentnost, tako da će svaki džematlija na oglasnoj tabli svog džemata moći vidjeti stanje naplate članarine u svom džematu. Također, spriječiće se naprijed navedeni primjeri zloupotrebe prilikom naplate članarine.

Trenutno se u 32 džemata Medžlisa IZ-e Cazin primjenjuje model naplate članarine po domaćinstvu, u 8 džemata model naplate članarine po domaćinstvu uz dodatak za muške članove domaćinstva od određene starosne dobi, dok  se u preostalih 7 džemata primjenjuje model naplate članarine po muškim članovima domaćinstva, od određene starosne dobi. Nijedan od primjenjivanih modela u dosadašnjoj praksi nije pravedan. Primjera radi navodimo, u jednom domaćinstvu, odnosno pod jednim krovom ali na tri fizički razdvojena sprata, žive tri porodice koje su međusobno finansijski neovisne, dakle svaka porodica ima svoja primanja, svoj odvojen život. Plaćaju jednu zajedničku članarinu u iznosu od npr. 50,00 KM godišnje, samo zbog toga što se nalaze pod istim krovom. U susjednom domaćinstvu živi čovjek sam ili sa svojom suprugom, bosansko-hercegovački penzioner, ili bez ikakvog primanja. On također plaća isti iznos članarine od 50,00 KM. Drugi primjer se tiče provođenja izbora u Islamskoj zajednici u BiH. Normativnim aktima koji regulišu ovu materiju propisano je da aktivno biračko pravo imaju svi punoljetni članovi džemata koji su platili članarinu. Kao rezultat toga dobijemoda iz jednog domaćinstva u džematskoj skupštini imamo npr. pet glasova, dok iz drugog domaćinstva samo jedan glas, a i jedan i drugi su platili isti iznos članarine.

Ili situacija, također vezana za provođenje izbora u islamskoj zajednici, gdje se u džematima u kojima se naplata članarine vrši po domaćinstvu uz određeni dodatak za svakog muškog člana domaćinstva, istima omalovažava njegovo pravo glasa, iz razloga što se on smatra samo „dodatkom“, iako je usti uredno izmirio obaveze koje mu slijede po pitanju članarine.

Ovosu samo neki od brojnih primjera gdje se primjenom dosadašnjih modela stvara nepravedna praksa koja najčešće pogađa osobe slabijeg imovinskog stanja.

Možda bi najpravedniji model naplate članarine bio onaj koji propisuje da se članstvo organizira kao lično, za svakog punoljetnog člana. U tom slučaju iznos članarine bi bio znatno niži, te ne bi ostavljao mogućnost nikakve zloupotrebe. Međutim, džematlije će se o tome moći izjasniti putem pomenutog  Javnog poziva.

Nadalje, Pravilnik propisuje da se članarina može platiti kod blagajnika džemata, na blagajni Medžlisa, a nakon uspostave jedinstvene evidencije članova, članarina će se moći platiti i žiralno. Medžlis će kvartalno obavještavati džematske odbore o stanju naplate članarine u njihovom džematu, a džematski odbori će putem oglasne table džemata, obavještavati džematlije o prikupljenoj članarini u džematu.

Bitna pogodnost koju Pravilnik nudi redovnim članovima jeste ta da svi članovi koji do 31. marta 2017. godine, izvrše upis u evidenciju članova i uplate članarinu za 2017. godinu, ostvaruju pravo na određene beneficije za 2017. godinu, i to: pravo na 20 % popusta za usluge pogrebnog društva u vlasništvu Medžlisa IZ-e Cazin, u slučaju dženaze unutar domaćinstva, bez obzira da li se radilo o nosiocu članstva ili nekom od pridruženih članova. Naravno, navedenu pogodnost članovi koriste ukoliko žele.

Ističemo da je Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Cazin, usvajanjem Pravilnika o članstvu i članarini u Medžlisu IZ-e Cazin kojim uvodi sistem evidencije članstva i naplate članarine, izvršavao naloge Skupštine Medžlisa IZ-e Cazin i viših organa Islamske zajednice u BiH. Skupštinu Medžlisa čine delegati, odnosno predstavnici svih 47 naših džemata, koji, između ostalog, daju smjernice za rad Izvršnog odbora, i njemu su nadređeni.

S obzirom da je Izvršni odbor tokom cijelog postupka pripreme, izrade prijedloga Pravilnika o članstvu i članarini, pa sve do njegovog konačnog usvajanja i predstavljanja, svim članovima džematskih odbora, sudionicima naprijed pomenutih razgovora, pristupio transparentno, s punim pravom očekivalo se da će isti plasiranu ideju o članstvu i članarini vjerodostojno prenijeti i predstaviti svojim džematima, što je i bila njihova moralna obaveza, jer su upravo oni dobili povjerenje svojih džematlija na posljednjim održanim izborima u Islamskoj zajednici. U velikom broju džemata to je i učinjeno, uz uredno obavještavanje džematlija o svim donesenim normativnim aktima, putem oglasne table džemata.

Međutim, kao što smo već naveli, zbog postupaka nekih članova pojedinih džematskih odbora, i njihovih istomišljenika,koji su pogrešno, nepotpuno,a često i zlonamjerno  tumačili odredbe Pravilnika, zbog iznošenja neistina kojima se vršilo zbunjivanje džematlija, zbog sakrivanja normativnih akata koji su morali biti dostupni na svim oglasnim tablama naših džemata, ovim putem željeli smo našim džematlijama dati uvid u cjelokupnu situaciju, kako bi isti bili ispravno informisani. Stoga Vam u prilogu ove obavijesti, na uvid dostavljamo Pravilnik o članstvu i članarini i ostale normativne akte koji se odnose na uvođenje jedinstvenog sistema evidencije članstva i naplate članarine na području Medžlisa IZ-e Cazin.

Za sve eventualne nejasnoće, pitanja i pojašnjenja odredbi Pravilnika o članstvu i članarini, molimo džematlije da se obrate lično ili putem telefona u Medžlis IZ-e Cazin, na broj: 037/513-005.

PRILOG:

01 Odluka o uvođenju jedinstvenog sistema

02 Odluka o visini članarine

03 Pravilnik o članstvu i članarini

04 Pravilnik o načinu vođenja porto blagajni od 01.01.2017.

05 Pravilnik za ostale prihode džemate sa 31.12.2016.

06 Odluka o vrsti i obimu beneficija za redovne članove za 2017

Komentari